Elektromontiera sagatavošanas pamatkurss

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts plaša profila montieriem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas elektrotehnikas pamatos un vispārējos noteikumos saistībā ar elektrodrošību. Kursa dalībnieki iegūs profesionālo sagatavotību, kas nepieciešama specializācijas “Kvalificēts elektriķis noteiktu darbu veikšanai” iegūšanai atbilstoši DGUV prasībām.

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati, elektriskās strāvas iedarbības bīstamība
 • Darba aizsardzības pasākumi; darba drošības ievērošana darbā ar elektroiekārtām
 • Pirmās medicīniskās palīdzības kursa atkārtojums
 • Speciālista un vadītāja atbildība; raksturīgākās elektrodrošības prasības uzņēmumā
 • Teorētiskais eksāmens
  Praktiskās nodarbības (atbilstoši DGUV noteikumiem Nr.3 / DGUV pamatnolikumam 303-001 (iepriekš BGG 944):
 • Pamatlielumu mērījumi: elektriskā strāva, spriegums un pretestība
 • Pārvietojamo elektroiekārtu pārbaude saskaņā ar DGUV noteikumiem Nr.3 / VDE 0702
 • Jaunizbūvētu un pēc pārbūves veikto elektroiekārtu pārbaude
 • Apgaismojuma, kontaktrozešu un stacionāri pievienotu ierīču pārbaude
 • Elektromagnētisko slēdžu un instalācijas pārbaude
 • Darbs ar vadiem un kabeļiem, elektrisko vadu montāža
 • Sadales iekārtu uzbūve, aizsargierīču izvietojums un pieslēgums, kabeļu šķērsgriezumi
 • Kontaktrozešu un lampu pieslēgšana; elektroierīču un motoru pieslēgšana
 • Elektroinstalācijas darbi, elektrisko instalāciju izbūve un montāža
 • Elektroshēmu lasīšana; mehānisko pogu, slēdžu un laika releju pieslēgšana
 • Komutācijas aparatūras izvēle un nomaiņa
 • Principiālās pamataizsardzības shēmas
 • Bojājumu meklēšana