PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “IQTC Management” pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA IQTC Management (turpmāk tekstā – IQTC), vienotās reģistrācijas Nr.40103812151, juridiskā adrese Rīgā, Liepājas ielā 34, LV-1002.
 • IQTC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir birojs@iqtc-riga.eu. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties IQTC juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 11.punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajām personām – klientiem un citiem IQTC pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod IQTC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
  • IQTC biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  • IQTC uzturēto mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz IQTC kontaktu tālruņiem (turpmāk – Klienti).
 • IQTC rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (IQTC mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 • Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus IQTC.

Personas datu apstrādes nolūki

 • IQTC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
  • Pakalpojumu sniegšanai:
   • klienta identificēšanai;
   • līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
   • pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
   • jaunu pakalpojumu attīstībai;
   • pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
  • Klientu apkalpošanai:
   • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
   • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
   • norēķinu administrēšanai;
  • Biznesa plānošanai un analītikai:
   • statistikai un biznesa analīzei;
   • plānošanai un uzskaitei;
   • efektivitātes mērīšanai;
   • datu kvalitātes nodrošināšanai;
   • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
   • atskaišu sagatavošanai;
   • klientu aptauju veikšanai;
   • riska vadības aktivitāšu ietvaros.
  • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus IQTC.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 • IQTC apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;
  • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu IQTC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
  • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
  • leģitīmās interesēs – lai realizētu no IQTC un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas IQTC leģitīmās intereses;
  • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai – lai nodrošinātu IQTC nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 • IQTC leģitīmās intereses ir:
  • veikt komercdarbību;
  • sniegt apmācības pakalpojumus;
  • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
  • nodrošināt līguma saistību izpildi;
  • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
  • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttelefoniem vai mājaslapā;
  • veikt sarunas par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
  • veikt sarunas ar Klientu lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
  • analizēt IQTC mājaslapu, interneta vietņu lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
  • veikt darbības Klientu noturēšanai;
  • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
  • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
  • reklamēt savus pakalpojumus;
  • novērst krāpniecību;
  • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
  • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
  • nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
  • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  • administrēt maksājumus;
  • administrēt neveiktus maksājumus;
  • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
  • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 • IQTC apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un IQTC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 • Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai IQTC var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā IQTC rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par IQTC datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un IQTC ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 • IQTC sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar IQTC prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei IQTC uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 • IQTC aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un IQTC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 • IQTC neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
  • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos IQTC leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs IQTC leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 • Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, IQTC personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 • Šādos gadījumos IQTC nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

 • IQTC glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
  • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
  • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā IQTC vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
  • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt IQTC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt IQTC veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz IQTC leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no IQTC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  • rakstveida formā klātienē IQTC juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, IQTC pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • IQTC atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 • IQTC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot IQTC pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz IQTC kontakttālruni vai klātienē IQTC birojā.
 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 • IQTC veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 • Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi IQTC veic uz noslēgtā līguma pamata.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 • IQTC mājaslapas var izmantot sīkdatnes.
 • IQTC mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko IQTC nenes atbildību.

Citi noteikumi

 • IQTC ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot IQTC mājaslapā.
 • IQTC saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas.