Darba drošība, arodveselība, apkārtējās vides aizsardzība atbilstoši 017 SCC reglamentam

apmācības darbu vadītājiem

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts darbu vadītājiem – projektu un būvdarbu vadītāji, meistari, galvenie montieri, brigadieri.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas par praksē sastopamiem drošības, arodveselības un vides aizsardzības jautājumiem un sagatavot kursa dalībniekus SCC eksāmena kārtošanai.

Kursa saturs:

 • Likumdošana
 • Apdraudējuma un risku novērtēšana
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, to novēršanas paņēmieni, un ziņošana par nelaimes gadījumiem
 • Uz drošību orientēta uzvedība
 • Darba organizācija, darba vieta un veicamie uzdevumi
 • Pasākumi avārijas gadījumos
 • Bīstamās vielas, ugunsdrošība un sprādziendrošība
 • Darba un individuālais aizsardzības aprīkojums (IAL)
 • Darba metodes
 • Elektrība un starojums
 • Teorētiskais eksāmens