Personas datu aizsardzība un IT drošība

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts speciālistiem un vadošo pozīciju darbiniekiem, kas uzņēmumā nosaka personu datu aizsardzības principus un nodarbojas ar personu datu aizsardzību, kā arī tiem, kas plāno kārtot eksāmenu Datu valsts inspekcijā un saņemt Datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju (sertifikātu).  

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes par personas datu aizsardzību un personas datu apstrādes audita plānošanu un veikšanu. Dalībnieki spēs salīdzināt uzņēmuma personas datu uzskaites sistēmas atbilstību normatīvajām prasībām un iegūs zināšanas, kā uzturēt uzņēmuma personu sensitīvo datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kursa saturs:

  • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību
  • Fizisko personu datu apstrādes likuma piemērošanas joma
  • Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas
  • Personas datu aizsardzības principi
  • Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei
  • Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
  • Sensitīvu personas datu apstrāde
  • Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts
  • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā