Personas datu aizsardzība un IT drošība

Datu valsts inspekcija atzīst IQTC  apmācības personas datu aizsardzības jomā par atbilstošām Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” prasībām profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai. Par mācību apmeklējumu tiek piešķirtas 30 akadēmiskās stundas. 

Mērķauditorija:

Organizācijas, valsts un  pašvaldību iestādes, biedrības, pašnodarbinātie, uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, speciālisti u.c., kuri izmanto datu bāzes un kuriem jānodrošina fizisku personu datu apstrāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK un 2018.gada 21.jūnijā pieņemtā Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Personas, kuras apgūst, papildina zināšanas un prasmes, lai  gatavotos Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenam.

Personas, kuras iestādē vai uzņēmumā ir nozīmētas kā atbildīgie par fizisko personu datu apstrādi atbilstoši likumam un VDAR.

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena kārtošanai   saskaņā ar Latvijas Republikas  Ministru kabineta  06.10.2020. noteikumiem Nr. 620 „ Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi “.

Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas kvalificēta datu aizsardzības speciālista darbā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR), un 2018.gada 21.jūnijā pieņemtā Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Kursa saturs:

 • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas teritoriālais un materiālais tvērums
 • Personas datu aizsardzības principi
 • Personas datu apstrādes tiesiskie pamati
 • Datu subjekta tiesības un informēšanas pienākums
 • Pārziņa un apstrādātāja tiesības un pienākumi
 • Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām
 • Uzraudzības iestāde un konsekvences mehānisms
 • Tiesību aizsardzības līdzekļi
 • Personas datu drošība
 • Inovatīvo tehnoloģiju ietekme uz personas datu aizsardzības aspektiem
 • Personas datu aizsardzības pārkāpums
 • Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
 • Personas datu aizsardzības tiesiskais ietvars
 • Judikatūra personas datu aizsardzības jomā