GWO BST Darbs augstumā / atkārtojums

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un veiks savus pienākumus vēja turbīnu vidē, parasti fiziski saskaroties ar vēja turbīnu vai atkrastes vēja struktūru.

Personāls, kas veic darba funkcijas, kurām darba devējs vai tā pienākumu izpildītājs ir veicis risku novērtēšanu un apmācība saskaņā ar vienu vai vairākiem BST standarta moduļiem var mazināt identificētos riskus.

Kursa mērķis:

Sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes teorētisko un praktisko apmācību gaitā. Kursa dalībnieki iemācīsies izmantot IAL (individuālos aizsardzības līdzekļus) un nodrošināt darba drošību, veicot darbu augstumā un pamatglābšanas darbus augstumā vēja enerģētikas iekārtu vidē saskaņā ar BST moduli Working at Heights.

Kursa saturs:

  • Riski un briesmas saistībā ar darbu augstumā, kas ir īpaši raksturīgi vēja turbīnu vidē
  • Pašreizējā nacionālā likumdošana saistībā ar darbu augstumā
  • IAL identifikācija, ieskaitot Eiropas/vispasaules identifikācijas marķējumu, piemēram, iekarēm, aizsargķiverēm, saitēm u.t.m.l.
  • Atbilstošo IAL, piemēram, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu inspicēšana, apkalpošana, glabāšana un pareiza izmantošana
  • Atbilstošo IAL, piemēram, iekares, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu pareiza izmantošana. Ieskaitot pareizo enkurpunktu identificēšanu un pareizu trepju lietošanu
  • Evakuācijas iekārtu izmantošana
  • Rīcība glābšanas situācijas uz vēja ģeneratoru turbīnām un efektīva glābšanas aprīkojuma izmantošana

Sertifikāta derīguma termiņš:

24 mēneši