ES Fondi | IQTC |

ES Fondi

 • ESF logo

Starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs “IQTC” piedalās projektā
  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:


Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.


Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris


Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums


Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 • Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 • neformālās izglītības programmu īstenošana
 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

 • Projekta mērķa grupa

  Strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 • Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • vienkāršajās profesijās strādājošie.
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam“,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 • Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 • Pieejamais atbalsts

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 • Kontaktinformācija izglītības iestādē

  Projekta koordinators: Lāsma Vilmeniete, birojs@iqtc-riga.eu, +371 66154330


  Sīkāka informācija


  Projekta īstenošanas pamats