Kvalitātes vadība | Kursi | ISO standarti

Kvalitātes vadība

HSEQ on WTG

Kvalitātes vadība (Quality management – kvalitātes pārvaldība) ir viens no daudziem jēdzieniem, kuros lietots vārds “menedžments” jeb “pārvaldība”. Šādus jēdzienus mēs lietojam regulāri, bet, vai bieži aizdomājamies par to īsteno nozīmi?

Kas slēpjas aiz vārda “menedžments”? Parasti ar to saprot visus vadības uzdevumus tādā sistēmā, kur notiek darba dalīšana, radot kādu produktu vai pakalpojumu un nodrošinot tā izpildi. Standartā ISO 9000 menedžments tiek definēts kā “koordinētas darbības organizācijas virzība un vadība”.

Jēdziena “kvalitāte” būtība? Saskaņā ar DIN EN ISO 9000 kvalitāte ir pakāpe, kādā objektam piemītošo raksturlielumu kopums atbilst prasībām, jeb vienkāršāk, kvalitāte ir atbilstība patērētāja prasībām un gaidām

Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde, kas atbilst starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām, tās īstenošana un uzturēšana darba režīmā nav iespējama bez darbiniekiem, kas pārzina kvalitātes vadības pamatprincipus, kā arī starptautiskā standarta ISO prasības.

Sadarbībā ar TÜV Rheinland Akademie mācību centrs «IQTC» piedāvā kvalifikācijas paaugstināšanas kursus speciālistiem un vadītajiem kvalitātes vadības un personas datu aizsardzības jomā.

Ar “IQTC” piedāvātajiem kvalifikācijas apgūšanas līmeņiem kvalitātes vadībā var iepazīties šeit:

Kvalitātes vadības kursi personālam un vadībai

Personas datu aizsardzība

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts speciālistiem un vadošo pozīciju darbiniekiem, kas uzņēmumā nosaka personu datu aizsardzības principus un nodarbojas ar personu datu aizsardzību, kā arī tiem, kas plāno kārtot eksāmenu Datu valsts inspekcijā un saņemt Datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju (sertifikātu).  

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes par personas datu aizsardzību un personas datu apstrādes audita plānošanu un veikšanu. Dalībnieki spēs salīdzināt uzņēmuma personas datu uzskaites sistēmas atbilstību normatīvajām prasībām un iegūs zināšanas, kā uzturēt uzņēmuma personu sensitīvo datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 Kursa saturs:

 • Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību
 • Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma
 • Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas
 • Personas datu aizsardzības principi
 • Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei
 • Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības
 • Sensitīvu personas datu apstrāde
 • Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts
 • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā

Kvalitātes vadības sistēmas koncepcija atbilstoši ISO 9001:2015 standartam

Mērķauditorija:

Seminārs ir paredzēts visiem darbiniekiem, kuri uzņēmumā vai organizācijā izstrādā un pilnveido kvalitātes vadības sistēmu.

Semināra mērķis:

Semināra mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par jaunā standarta koncepciju, atšķirībām no standarta ISO 9001:2008, kvalitātes vadības sistēmas veidošanas procesu un uzturēšanu darba režīmā, atbilstoši jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

 Semināra saturs:

 • Ievads kvalitātes vadībā
 • ISO standartu kopums sērijai 9000 (pielietojums, terminoloģija, pamatnoteikumi, prasības)
 • Jaunā kvalitātes vadības standarta koncepcija
 • Starptautiskais standarts ISO 9001: 2015 – rīks neatbilstību novēršanai

Kvalitātes vadības sistēmas pamati atbilstoši ISO 9001:2015 standartam

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts visiem darbiniekiem, kuri uzņēmumā vai organizācijā izstrādā un pilnveido kvalitātes vadības sistēmu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par jaunā standarta prasību atšķirībām no standarta ISO 9001:2008, kvalitātes vadības sistēmas veidošanas procesu un uzturēšanu darba režīmā, atbilstoši jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Kursa saturs:

 • Ievads kvalitātes vadībā
 • ISO standartu kopums sērijai 9000 (pielietojums, terminoloģija, pamatnoteikumi, prasības)
 • Kvalitātes vadības sistēmas modelis
 • Dokumentācija un pieraksti kvalitātes vadības sistēmā
 • Orientēšanās vadības sistēmas procesos
 • Starptautiskais standarts ISO 9001: 2015 – rīks neatbilstību novēršanai
 • Brīdinājums par neatbilstību – pamats, lai uzlabotu kvalitātes vadības sistēmu

Kvalitātes vadības speciālists (TÜV)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts kvalitātes pārvaldības un kvalitātes nodrošinājuma industriju un pakalpojumu uzņēmumu darbiniekiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes kvalitātes pārvaldības sistēmas pamatnostādnēs, lai varētu pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu, atbalstīt operatīvo, kvalitātei atbilstošo pienākumu, monitoringa, dokumentācijas un procesu izpildi.

 Kursa saturs:

 • Kvalitātes vadības pamati
 • ISO 9000 sērijas standartu prasības
 • Procesu pamatnostādnes
 • Ievads kvalitātes vadības sistēmas dokumentu izveidē
 • Kvalitātes pārbaude un dokumentācija

Kvalitātes vadītājs (TÜV) 1.modulis

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu vai organizāciju kvalitātes vadītājiem un topošajiem kvalitātes vadības sistēmas vadītājiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas pamatiem, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu darba režīmā.

Kursa saturs:

 • Kvalitātes vadības sistēmas izveide un uzturēšana
 • Kvalitātes vadības pamati
 • Kvalitātes vadības pamatprincipi
 • Kvalitātes vadības sistēmas izveide un uzturēšana
 • DIN EN ISO 9000 sērijas standarti
 • Kvalitātes vadības procesu pārvaldība

Kvalitātes vadītājs (TÜV) 2.modulis

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu vai organizāciju kvalitātes vadītājiem un topošiem kvalitātes vadības sistēmas
vadītājiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas pamatiem, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu darba režīmā.

Kursa saturs:

 • Organizācija un audits
 • Organizēšana un koordinēšana
 • Pārbaude, procesu un produktu uzraudzība, kvalitātes pārbaude
 • Kļūdu vadības principi, to novēršana
 • Akreditācija, sertifikācija un audits

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV) 1.modulis

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas vadošajiem darbiniekiem, kuri ir sekmīgi ieguvuši kvalitātes vadītāja (TÜV) kvalifikāciju vai attiecīgas pakāpes kvalifikāciju (arī citā mācību iestādē), un kuri ir iesaistīti uzņēmuma procesu tālākajā attīstībā un uzlabošanā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par kvalitātes sistēmas darbarīkiem, kas ļauj mūsdienīgi uzturēt un pilnveidot vadības sistēmu un nepārtraukti veikt uzlabojumus, attīstot TQM modeļa un pārvaldības sistēmas integrāciju uzņēmumā.

Kursa saturs:

 • Procesu vadība
 • Kļūdu identificēšana un labošana
 • Procesu un produktu parametri, pārbaude un monitorings
 • Statistikas metodes un procesu izvērtēšana

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV) 2.modulis

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas vadošajiem darbiniekiem, kuri ir sekmīgi ieguvuši kvalitātes vadītāja (TÜV) kvalifikāciju vai attiecīgās pakāpes kvalifikāciju (arī citā mācību iestādē), un kuri ir iesaistīti uzņēmuma procesu tālākajā attīstībā un uzlabošanā.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par kvalitātes sistēmas darbarīkiem, kas ļauj mūsdienīgi uzturēt un pilnveidot vadības sistēmu un nepārtraukti veikt uzlabojumus, attīstot TQM modeļa un pārvaldības sistēmu integrāciju uzņēmumā.

Kursa saturs:

 • Kvalitāte un vadība
 • Uzņēmuma vadības modeļi (EFQM, BSC)
 • Darbinieku vadība
 • Sistēmas pilnveidošana
 • Likumdošana un noteikumu kopums

Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV). Sagatavošana PersCert eksāmenam

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmas vadītājiem, kas vēlas iegūt PersCert TÜV sertifikātu ar personīgo numuru, kurš tiks iekļauts Certipedia datu bāzē.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sagatavot kursa dalībniekus kvalifikācijas “Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs (TÜV)” starptautiski atzīta PersCert sertifikāta iegūšanai.

Kursa saturs:

 • Eksāmena saturs un norise
 • Eksāmena jautājumu pārskats
 • Praktiskie vingrinājumi
 • Norādes kā sagatavoties eksāmenam
 • Pēc eksāmena: Kas tālāk?

Vai Jūs zinājāt?

Mācību centrs “IQTC” izdeva pirmo praktisko mācību līdzekli kvalitātes vadībā latviešu valodā.

ISO 9001:2015

Vācu koncerna TÜV Rheiland vadošie kvalitātes vadības sistēmas speciālisti ir izstrādājuši praktisko ceļvedi uzņēmumu vadītājiem, kvalitātes vadības speciālistiem un auditoriem, lai efektīvi īstenotu plāno-dari-pārbaudi-rīkojies ciklu visos organizācijas līmeņos.

Sadarbībā ar Vācijas kolēģiem un Latvijas ekspertiem kvalitātes vadības jomā mācību centrs „IQTC“ ir pielāgojis palīgmateriālu “Uzņēmuma kvalitatīva pārvaldīšana un audits” (atbilstoši standartam ISO 9001:2015) latviešu valodā.


Der zināt!

Trīs gadus 95 valstu pārstāvētie ekperti ir strādājuši pie rediģēšanas darbiem jaunā ISO 9001 standarta piemērošanai mūsdienu vajadzībām. 2015.g 23. septembrī tika publicēta jaunākā standarta versija – ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sistēmas standarts. Visiem uzņēmumiem un organizācijām, kas ir sertificēti saskaņā ar ISO standarta iepriekšējo versiju prasībām līdz 2018. gada septembrim būs jāpāriet uz jauno ISO 9001:2015 standartu.


Pieteikums

Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.