HSE menedžments | Darba drošības kursi | IQTC

HSE menedžments

personal protective equipmentArvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē apzinās savu atbildību sabiedrības priekšā par darbinieku un iedzīvotāju veselības aizsardzību, labvēlīgas vides saglabāšanu un racionālu dabas resursu izmantošanu, tādēļ HSE menedžments (Health, Safety, Environment management) ir kļuvis par neatņemamu veiksmīga biznesa vadības sastāvdaļu.

Skaidra un strukturēta uzņēmuma politika koncentrējas uz nepārtrauktu HSE uzlabošanu, nelaimes gadījumu, materiālo un vides kaitējumu risku reducēšanai.

Standartu regulēti vides aizsardzības un darba aizsardzības pasākumi ietver gan veselības un drošības apdraudējumu identifikāciju darba vietā, gan preventīvo pasākumu definēšanu un ieviešanu, lai novērstu vai samazinātu apdraudējumu risku darba ņēmējiem.

Viens no HSE menedžmenta svarīgākajiem elementiem ir regulāra darbinieku apmācība darba drošības un aizsardzības jautājumos.

HSE darba drošības kursi darbiniekiem un darbu vadītājiem

Darbs slēgtās telpās

Mērķauditorija:

Šis kurss ir paredzēts visiem darbiniekiem, kuriem savu darba pienākumu ietvaros ir jāieiet, jāuzturas un jāstrādā slēgtās telpās.

Kursa mērķis:

Sniegt kursa dalībniekiem zināšanas par darba apstākļiem slēgtās telpās, to specifiku un darba drošības prasībām, uzturoties un strādājot slēgtās telpās. Papildus, kursa dalībnieki gūst zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu atmosfēras monitoringu un izmantotu gāzes analīzes aprīkojumu.

 Kursa saturs:

 • Likumdošana saistībā ar darbu slēgtās telpās
 • Individuālie aizsardzības līdzekļi
 • Risku novērtēšana/darba metožu apraksts/darba atļauja
 • Komunikācijas procedūras
 • Patstāvīgas evakuācijas metodes
 • Veselība un higiēna
 • Glābšanās iekares un evakuācijas aprīkojums
 • Bīstamā atmosfēra un gāžu atklāšana
 • Elpošanas ceļu aizsardzības aprīkojums – evakuācijas elpošanas līdzeklis

Darba drošība, arodveselība, apkārtējās vides aizsardzība atbilstoši 017 SCC reglamentam (apmācības darbu vadītājiem)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts darbu vadītājiem – projektu un būvdarbu vadītāji, meistari, galvenie montieri, brigadieri.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas par praksē sastopamiem drošības, arodveselības un vides aizsardzības jautājumiem un sagatavot kursa dalībniekus SCC eksāmena kārtošanai.

 Kursa saturs:

 • Likumdošana
 • Apdraudējuma un risku novērtēšana
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, to novēršanas paņēmieni, un ziņošana par nelaimes gadījumiem
 • Uz drošību orientēta uzvedība
 • Darba organizācija, darba vieta un veicamie uzdevumi
 • Pasākumi avārijas gadījumos
 • Bīstamās vielas, ugunsdrošība un sprādziendrošība
 • Darba un individuālais aizsardzības aprīkojums (IAL)
 • Darba metodes
 • Elektrība un starojums
 • Eksāmens

Darba drošība, arodveselība, apkārtējās vides aizsardzība atbilstoši 018 SCC reglamentam (apmācības darbiniekiem)

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts apakšuzņēmumu darbiniekiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt pamatzināšanas par praksē sastopamiem drošības, arodveselības un vides aizsardzības jautājumiem un sagatavot kursa dalībniekus SCC eksāmena kārtošanai.

 Kursa saturs:

 • Likumdošana
 • Apdraudējuma un risku novērtēšana
 • Nelaimes gadījumu cēloņi, to novēršanas paņēmieni, un ziņošana par nelaimes gadījumiem
 • Uz drošību orientēta uzvedība
 • Darba organizācija, darba vieta un veicamie uzdevumi
 • Pasākumi avārijas gadījumos
 • Bīstamās vielas, ugunsdrošība un sprādziendrošība
 • Darba un individuālais aizsardzības aprīkojums (IAL)
 • Darba metodes
 • Elektrība un starojums
 • Eksāmens

B-VCA Drošības pamatelementi operatīvajiem darbiniekiem

Mērķauditorija: 

Šis kurss ir paredzēts darbuzņēmumu operatīvajiem darbiniekiem – kvalificētiem strādniekiem, montētājiem, daļēji kvalificētiem darbiniekiem u.t.t.

Kursa mērķis:

VCA ir saīsinājums no “Darbuzņēmēja drošības, arodveselības un vides aizsardzības kontrolsaraksts” (no dāņu valodas – Veiligheids Checklist Aannemers, no ang. val. – Safety Checklist Contractors ). Šī oficiālā kontrolsaraksta mērķis ir nodrošināt to, ka visi veic darbus, ievērojot drošības noteikumus un pasākumus.

 Kursa saturs:

 • Darba apstākļi un vide
 • Darba apstākļi un prakse
 • Bīstamie materiāli un vielas
 • Marķēšana un zīmes
 • Elektrība
 • Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība
 • Darbs slēgtajās telpās
 • Vispārējās prasības darba vietā
 • Cēlējierīces
 • Darbs augstumā
 • Rokas instrumenti un rīki
 • Instrumentālās iekārtas
 • Individuālie aizsarglīdzekļi

VCA VOL Drošības pamatelementi operatīvajiem vadītājiem

Mērķauditorija: 

Šis kurss ir paredzēts darbuzņēmumu operatīvajiem vadītājiem – projektu vadītājiem un būvdarbu vadītājiem, uzraugiem, galveniem montētājiem, brigadieriem u.t.t.

Kursa mērķis:

VCA ir saīsinājums no “Darbuzņēmēja drošības, arodveselības un vides aizsardzības kontrolsaraksts” (no dāņu valodas – Veiligheids Checklist Aannemers, no ang. val. – Safety Checklist Contractors). Šī oficiālā kontrolsaraksta mērķis ir nodrošināt to, ka visi veic darbus, ievērojot drošības noteikumus un pasākumus.

 Kursa saturs:

 • Darba apstākļi un vide
 • Darba apstākļi un prakse
 • Bīstamie materiāli un vielas
 • Marķēšana un zīmes
 • Elektrība
 • Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība
 • Darbs slēgtajās telpās
 • Vispārējās prasības darba vietā
 • Cēlējierīces
 • Darbs augstumā
 • Rokas instrumenti un rīki
 • Instrumentālās iekārtas
 • Individuālie aizsarglīdzekļi

Praktiskā darba mācību bāze


Pieteikums

Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.>