GWO Darba drošības kursi un tehnisko pamatu mācības | IQTC

GWO kursi

Ampelman transfer to WTGDrošība ir №1 prioritāte uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskajā vēja enerģētikas nozarē. Lai nodrošinātu labāku un drošāku darba vidi, tika dibināta Starptautiskā Vēja enerģētikas organizācija (Global Wind Organisation – GWO).

GWO mērķis ir mazināt jebkādus veselības un drošības riskus, kādiem pakļaujas vēja enerģētikas industrijā strādājošais personāls darba vietā, nosakot kopējos standartus drošības un avārijas procedūru apmācībām.

Mācību centrs IQTC piedāvā iespēju visiem, kas strādā vai plāno strādāt vēja enerģētikas nozarē vai līdzīgā nozarē saistītā ar darbu augstumā, iziet starptautiski atzītus kursus par drošu darbu augstumā.

GWO BTT Tehnisko pamatu mācības

GWO BTT Mehānikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Mehānikas moduļa mērķis ir sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos uzdevumus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.

 Kursa saturs:

 • Galvenās sastāvdaļas, mehāniskās sistēmas un vienkārši darbi vēja turbīnā
 • Ar mehāniku saistītie riski un apdraudējumi 
 • Skrūvju un metinātie savienojumi un to pārbaudes principi 
 • Praktiskās iemaņas rokas mērinstrumentu un savilkšanas rīku izmantošanai
 • Pareiza hidraulisko griezes momenta rīku un spriegotāju izmantošana 
 • Pārnesumkārbas darbības principi
 • Bremzēšanas sistēmas funkcijas un tās pārbaude
 • Rotēšanas sistēma un tās pārbaude
 • Dzesēšanas sistēma un tās pārbaude
 • Eļļošanas sistēma un tās pārbaude

GWO BTT Elektrikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Elektrikas moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus elektriskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

 Kursa saturs:

 • Elektrības pamati
 • Ar elektriskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
 • Elektrisko sastāvdaļu funkcijas un apzīmējumi 
 • Dažādu sensoru veidu funkcijas 
 • Vienkārša elektriskā shēma un tās montāža ķēdē
 • Pareizi un droši mērījumi

GWO BTT Hidraulikas modulis

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT Hidraulikas moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

 Kursa saturs:

 • Hidraulikas pamati
 • Ar hidrauliskiem darbiem saistītie riski un apdraudējumi
 • Dažāda veida sūkņu funkcijas un sūkņa spiediena start/stop funkcijas pārbaude
 • Dažāda veida piekļuves mehānismu funkcijas
 • Dažāda veida vārstu funkcijas
 • Akumulatoru funkcijas, to pārbaude un uzlādēšana
 • Dažāda veida sensoru funkcijas
 • Eļļu pārvietojošo sastāvdaļu identificēšana
 • Ar eļļu saistīto procedūru īstenošana
 • Dažādu sastāvdaļu identificēšana hidrauliskajā shēmā
 • Precīzi hidrauliskā spiediena mērījumi

GWO BTT Pilnais kurss

Mērķauditorija:

Tehnisko pamatu mācību (Basic Technical Training) moduļu mērķauditorija ir kandidāti, kam nav iepriekšējās pieredzes saistībā ar hidrauliskām, mehāniskām vai elektriskām sistēmām, tomēr šis modulis var noderēt arī kandidātiem, kuriem ir nedaudz zināšanu par vēja turbīnām, bet ne par to pielietojumu praksē, un kuri vēlās pilnveidot savas prasmes.

Kursa mērķis:

BTT moduļa mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu vienkāršus mehāniskos, elektriskos un hidrauliskos darbus (pieredzējuša tehniķa uzraudzībā), pielietojot drošas darba metodes un IAL.  

Iekļautie moduļi:

 • Mehānikas modulis
 • Elektrikas modulis
 • Hidraulikas modulis

Derīguma termiņs:

Pamata tehniskā apmācība ir ilgstoša kvalifikācija, tādēļ uz šo apmācību neattiecas derīguma termiņš. Ja no prasmju pielietošanas ir pagājis ilgstošs laiks, saskaņā ar valsts tiesību aktiem un uzņēmumu politiku var būt nepieciešama pārkvalifikācija un atkārtota sertifikācija.

GWO BST Darba drošības kursi

GWO BST Darbs augstumā ( Working at Heights) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un kam ir nepieciešams iegūt GWO BST Working at Heights moduļa sertifikātu.

Kursa mērķis:

Sniegt kursa dalībniekiem nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes teorētisko un praktisko apmācību gaitā. Kursa dalībnieki iemācīsies izmantot IAL (individuālos aizsardzības līdzekļus) un nodrošināt darba drošību, veicot darbu augstumā un pamatglābšanas darbus augstumā vēja enerģētikas iekārtu vidē saskaņā ar BST moduli Working at Heights.

 Kursa saturs:

 • Riski un briesmas saistībā ar darbu augstumā, kas ir īpaši raksturīgi vēja turbīnu vidē
 • Pašreizējā nacionālā likumdošana saistībā ar darbu augstumā
 • IAL identifikācija, ieskaitot Eiropas/vispasaules identifikācijas marķējumu, piemēram, iekarēm, aizsargķiverēm, saitēm u.t.m.l.
 • Atbilstošo IAL, piemēram, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu inspicēšana, apkalpošana, glabāšana un pareiza izmantošana
 • Atbilstošo IAL, piemēram, iekares, drošības saišu, vadāmā tipa drošības saišu un darba pozicionēšanas saišu pareiza izmantošana. Ieskaitot pareizo enkurpunktu identificēšanu un pareizu trepju lietošanu
 • Evakuācijas iekārtu izmantošana
 • Rīcība glābšanas situācijas uz vēja ģeneratoru turbīnām un efektīva glābšanas aprīkojuma izmantošana

GWO BST Pirmā palīdzība ( First Aid) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Personāls, kas darbojas vēja enerģētikas vai līdzīgā nozarē un kam ir nepieciešams iegūt GWO BST First Aid moduļa sertifikātu.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir ieviest drošas un efektīvas pirmās palīdzības sniegšanas procedūras vēja enerģētikas iekārtu vidē saskaņā ar GWO First Aid kursu teorētisko un praktisko apmācību ceļā. Drošības pamatu apmācību kurss (Basic Safety Training) ir izstrādāts, lai sniegtu personālam pamatprasmes, lai vispasaules vēja enerģētikas jomā veicamie darbi tiktu veikti drošos apstākļos.

 Kursa saturs:

 • Pirmās palīdzības pareiza un droša sniegšanas procesa nozīme saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām un Eiropas Atdzīvināšanas padomes (ERC) un Amerikas Sirds asociācijas vadlīnijām
 • Normālo organisma funkciju, raksturīgāko nopietno un sīko traumu un slimību identificēšana un izskaidrošana
 • Ārkārtas situāciju izprašana un veicamo darbību secība vēja turbīnu vides apstākļos
 • Pareizas pirmās palīdzības sniegšanas darbības dzīvības glābšanas situācijā, izmantojot primāro apskati A – B – C
 • Pareiza automātiskā ārējā difibrilatora izmantošana (AED)
 • Pareizās pirmās palīdzības sniegšanas darbības normālos apstākļos, sekundārā apskate
 • Pareiza pirmās palīdzības aprīkojuma izmantošana pirmās palīdzības sniegšanas scenārija gaitā

GWO BST Manuāla kravu pārvietošana ( Manual Handling) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešams GWO BST Manual Handling moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību mudināt dalībniekus pareizi veikt kravu pārvietošanu manuāli vēja enerģētikas iekārtu vidē, ievērojot drošības noteikumus un GWO Manual Handling prasības. 

 Kursa saturs:

 • Droša un pareiza darba pienākumu izpilde saskaņā ar likumdošanas prasībām tajā reģionā, kurā strādā darbinieks 
 • Darba uzdevuma atsevišķo aspektu identificēšana, kas varētu veicināt iespēju gūt muskuļu/skeleta traumas
 • Droši kravas pārvietošanas paņēmieni manuāli, ieskaitot pareizu aprīkojuma izmantošanu 
 • Traumu pazīmju un simptomu identificēšana saistībā ar nepareiziem kravas pārvietošanas paņēmieniem manuāli un ar to saistīto atskaišu sastādīšanas metodes
 • Problēmu risināšana, kas rodas saistībā ar kravas pārvietošanu manuāli vēja ģeneratoru vidē 
 • Risku mazināšānas veidi, veicot kravu pārvietošanu manuāli 

GWO BST Ugunsdrošība ( Fire awarness) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešams GWO BST Fire Awareness moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

Moduļa mērķis ir ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes, lai novērstu ugunsgrēku rašanos, veiktu atbilstošu un pareizu sākotnējo ugunsgrēku novērtēšanu, vadītu personāla evakuācijas procedūru, nodrošinot to, ka visi cilvēki tiek evakuēti un uzskaitīti nekontrolējama ugunsgrēka apstākļos, kā arī, ja tiek uzskatīts, ka tas ir droši – efektīvi izdzēst sākotnējo ugunsgrēku, izmantojot pareizo ugunsdzēšanas aprīkojumu.  

 Kursa saturs:

 • Ugunsgrēka attīstība un izplatīšanās
 • Ugunsgrēka rašanās cēloņi vēja ģeneratoru vidē un ar to saistītais apdraudējums
 • Jebkādu ugunsgrēka pazīmju identificēšana vēja ģeneratoru vidē
 • Rīcības plāni vēja ģeneratoru vidē, ieskaitot dūmu atklāšanu un evakuācijas procedūras
 • Pareiza rīcība, atklājot ugunsgrēku, ieskaitot pareizu ugunsdzēšamo aparātu izmantošanu vēja ģeneratoru vidē

GWO BST Izdzīvošana jūrā ( Sea Survival) / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Atkrastes vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešamas GWO BST “Izdzīvošana jūrā” moduļa sertifikāts.

Kursa mērķis:

GWO BST moduļa “Izdzīvošana jūrā”  mērķis – ar teorētisko un praktisko nodarbību palīdzību sniegt kursa dalībniekiem pamatzināšanas un prasmes, kā jārīkojas un kādi profilaktiskie pasākumi ir jāveic, strādājot atkrastes vidē, sākot no pārvietošanās no kuģa līdz vēja turbīnai un otrādi, kā arī veicot darbus vēja turbīnā normālos apstākļos un ārkārtas situācijās. 

 Kursa saturs:

 • Hipotermijas un noslīkšanas radītie riski un simptomi
 • Dažādu dzīvības glābšanas iekārtu, individuālo aizsarglīdzekļu un individuālo pretkritiena aizsarglīdzekļu trūkumi un priekšrocības, kas parasti tiek izmantoti atkrastes vēja enerģētikas nozarē. Spēja tos pareizi uzvilkt un izmantot
 • Riski saistībā ar pārvietošanās operācijām (dinamiskām/statiskām – statiskām/dinamiskām)
 • Droša pārvietošanās no kuģa līdz piestātnei un no kuģa līdz vēja turbīnai
 • Ārkārtas un drošības pasākumi uz instalācijām, kuģiem un vēja turbīnām
 • Meklēšanas un glābšanas operācijas (Search and Rescue), Pasaules Jūras avāriju un drošības sistēmas (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS)
 • Atdzīvināšanas prasmes un pirmās palīdzības sniegšana “cilvēkam aiz borta” 
 • Evakuācija no vēja turbīnas ūdenī, izmantojot glābšanās aprīkojumu
 • Individuālo un kolektīvo glābšanās pasākumu pielietošana uz ūdens

GWO BST Onshore / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešamas GWO BST Onshore sertifikāts vai tā atjaunošana.

Kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā
 • Pirmā palīdzība
 • Manuāla kravu pārvietošana
 • Ugunsdrošībа

Zināšanu atsvaidzināšanas kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Pirmā palīdzība zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Manuāla kravu pārvietošana zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Ugunsdrošībа zināšanu atsvaidzināšanas kurss

 

GWO BST Offshore / zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Atkrastes vēja enerģētikas industrijā vai citās līdzīgās nozarēs strādājošais personāls, kam ir nepieciešamas GWO BST Offshore sertifikāts vai tā atjaunošana.

Kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā
 • Pirmā palīdzība
 • Manuāla kravu pārvietošana
 • Ugunsdrošībа
 • Izdzīvošana jūrā

Zināšanu atsvaidzināšanas kurss ietver sekojošus moduļus:

 • Darbs augstumā zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Pirmā palīdzība zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Manuāla kravu pārvietošana zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Ugunsdrošībа zināšanu atsvaidzināšanas kurss
 • Izdzīvošana jūrā zināšanu atsvaidzināšanas kurss

 

Praktiskā darba mācību bāze


Pieteikums

Pieteikties kursiem Jūs varat, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums info@iqtc-riga.eu.