ES fondu mācības pieaugušajiem | IQTC

ES fondu mācības pieaugušajiem

 • macibas pieaugusajiem
 • ESF logo

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Eiropas Sociālā fonda projekta  «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros starptautiskais kvalifikācijas un mācību centrs IQTC piedāvā pieteikties divām apmācību programmām. 

Neformālās izglītības programmas

Personas datu aizsardzība un IT drošība

Izglītības programma: Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Iepriekšējā izglītība: Pirmā līmeņa augstāka izglītība

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts speciālistiem un vadošo pozīciju darbiniekiem, kas uzņēmumā nosaka personu datu aizsardzības principus un nodarbojas ar personu datu aizsardzību, kā arī tiem, kas plāno kārtot eksāmenu Datu valsts inspekcijā un saņemt Datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju (sertifikātu).

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes par personas datu aizsardzību un personas datu apstrādes audita plānošanu un veikšanu. Dalībnieki spēs salīdzināt uzņēmuma personas datu uzskaites sistēmas atbilstību normatīvajām prasībām un iegūs zināšanas, kā uzturēt uzņēmuma personu sensitīvo datu apstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kursa saturs:

 • Tiesības uz datu aizsardzību
 • Eiropas Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā
 • Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma
 • Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas
 • Personas datu aizsardzības principi
 • Personas datu apstrāde
 • Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā
 • GDPR (General Data Protection Regulation) ietekmēto datu automātiska atklāšana un klasificēšana
 • GDPR vadības rīki: modeļi un klasifikācijas
 • Iekšējās informācijas draudi un kiberdraudi
 • Lietotāju uzvedības, kontu aktivitātes un datu analīzes metodes
 • Drošības sistēmas pilnveide

Pedagogi:

Lilija Galle-Muša – Mg. uzņēmējdarvības vadībā; piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis jurista kvalifikācijā
Iveta Plaude-Zinne – Sociālo zinātņu maģistrs; inženiera ekonomista kvalifikācija

Kursa ilgums:

80 stundas

Mācību maksa:

Kopējā mācību maksa – 360 €
Līdzmaksājums 10% – 36 €
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības bez maksas.

Mācību grupas lielums:

12 – 16 personas

Apgaismojuma plānošana un projektēšana

Izglītības programma: Apgaismojuma plānošana un projektēšana

Iepriekšējā izglītība: Vidējā profesionālā izglītība vai augstāka izglītība elektrotehnikā, arhitektūrā, dizainā, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu ekonomikā

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts būvniecības un nekustamo īpašumu attīstības sektorā strādājošiem darbiniekiem un saistīto disciplīnu profesionāļiem (arhitekti, inženieri, vizuālas vides plānotāji, interjera un ainavu dizaineri, nekustamā īpašuma attīstītāji un apsaimniekotāji).

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas, lai dalībnieki kļūtu spējīgi veikt apgaismojuma plānošanu, ņemot vērā vizuālo komfortu un energoefektivitāti, izmantojot gan dienasgaismas apgaismojumu, gan mākslīgo apgaismojumu. Prasmes koordinēt apgaismojuma plānošanas (dizaina) projektus projektu attīstības procesā.

Kursa saturs:

 • Apgaismojuma plānošanas pamati
 • Dienasgaisma
 • Mākslīgais apgaismojums
 • Apgaismojuma plānošanas normas un direktīvas
 • Apgaismojuma ilgtspējība
 • Apgaismojuma kontroles sistēmas
 • Apgaismojuma plānošana dažādās vizuālās vidēs

Pedagogi:

Mg. Inž.enerģetikā un elektrotehnikā, Mg.Art Architectural Lighting Desing and Design management – Ņikita Kočanovs

Kursa ilgums:

64 stundas

Mācību maksa:

Kopējā mācību maksa – 288 €
Līdzmaksājums 10% – 28,80 €
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības bez maksas.

Mācību grupas lielums:

12 – 16 personas

 KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

 PIEEJAMAIS ATBALSTS


Pieteikšanās līdz 28. jūnijam!

Pieteikšanās:

  Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
 • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit

Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: birojs@iqtc-riga.eu, T. +371 66154330, +371 27007651

Arhīvs

Profesionālās tālākizglītības programma

Elektromontieris

Izglītības programma: Elektromontieris
 
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
 
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts personām, kuras vēlas apgūt profesiju “Elektromontieris” un iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes kvalifikācijas “Elektromontieris” iegūšanai. Kursa dalībnieki spēs veikt elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, atbilstoši tehniskās un tehnoloģiskās dokumentācijas prasībām augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā.

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati, elektrotehniskie materiāli un elektrotehniskie mērījumi
 • Elektriskie tīkli
 • Elektromontāžas tehnoloģijas
 • Tehnoloģiju izmantošana elektromontiera darbā
 • Tehniskās grafikas pamati
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Datormācības
 • Profesionālā saskarsme
 • Profesionālās kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

Pedagogi:

Ma. Sc. Ing. Ligita Kalniņa
Ma. Sc. Ing. Dmitrijs Petrovs

Mācību grupas lielums:

20 – 25 personas

Neformālās izglītības programmas

Kvalitātes vadītājs (TUV) 1. modulis

Izglītības programma: Kvalitātes vadītājs (TUV) 1. modulis

Iepriekšējā izglītība: Profesionāla izglītība nozarē

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts uzņēmumu vai organizāciju kvalitātes vadītājiem un topošajiem kvalitātes vadības sistēmas vadītājiem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas par kvalitātes vadības sistēmas pamatiem, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu darba režīmā.

Kursa saturs:

 • Kvalitātes pārvaldības sistēma, vispārīgas prasības 
 • Standartu saimes saturs un uzbūve
 • Organizācijas vadības kopums
 • Kvalitātes sistēmas lietošanas sfēra
 • Vadība
 • Kvalitātes pārvaldības sistēmas plānošana atbilstoši ISO 9001 -2015
 • Procesa vadības pamati
 • Infrastruktūra, mērīšanas resursi
 • Personas, zināšanas, kompetence, komunikācija
 • Ražotnes plānošana un vadīšana
 • Pakalpojumu un produktu prasību noteikšana
 • Piegāde, ārēji procesi, informācija ārējiem piedāvātājiem
 • Attīstība
 • Produkcijas un pakalpojumu vadība
 • Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana uzņēmumā

Pedagogi:

Dr. Oec. Aina Joppe
EOQ sertificēts Kvalitātes auditors – Klāvs Bērziņš

Mācību grupas lielums:

10 – 25 personas

Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža

Izglītības programma: Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža

Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts elektromontieriem, elektrotehniķiem un šajā jomā strādājošiem, kas vēlas pilnveidot profesionālās iemaņas.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir attīstīt izglītojamo spējas veikt iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāžu.

Kursa saturs:

 • Darba uzdevums un tehniskā dokumentācija
 • Elektroiekārtu ekspluatācija un regulēšana
 • Tehnoloģiju izmantošana elektromontiera darbā
 • Elektromontāžas tehnoloģijas
 • Elektrotehniskie mērījumi
 • Tehniskās grafikas pamati
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Elektrotehnisko projektu aprēķini
 • Elektroieteišu izbūves kvalitātes kontrole
 • Objektu nodošanas ekspluatācijā dokumentācijas noformēšana

Pedagogi:

Ma. Sc. Ing. Ligita Kalniņa
Ma. Sc. Ing. Dmitrijs Petrovs
Ma. Sc. Ing. Arnis Kalniņš
Ma. Sc. Ing. Vladimirs Grigorjans
Ba. Sc. Ing. Aleksandrs Bobovičš

Mācību grupas lielums:

15 – 25 personas