Elektrotehnika

Elektrotehnika

Pie mums tiek izglītoti labākie speciālisti elektrotehnikā!

Elektrotehnika_kursi_IQTCMūsdienu pasaule nav iedomājama bez speciālistiem elektrotehnikas jomā.

Vadošās pozīcijas darba tirgū ieņem inženierzinātnes speciālisti, kas ir saistīti ar elektroiekārtu izbūvi, ekspluatāciju, remontu.

Mēs sagatavojam elektrotehnikas personālu atbilstoši Eiropas standartiem DIN EN 50110-1 un aktuālajām Vācijas standartu (VDE) prasībām.

Uzticiet mums savu vai savu speciālistu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu!

Elektrotehnikas kursi

Elektrodrošības grupa

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri veic darbus un ekspluatē elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroenerģijas lietotāju elektroietaises ar maiņspriegumu 50 V un lielāku un līdzspriegumu 75 V un lielāku.

Kursa mērķis:

Organizēt elektrodrošības grupas apmācību, zināšanu pārbaudi un piešķirt atbilstošu drošības grupu, to apliecinot ar apliecības piešķiršanu, atbilstoši 2013. gada 8. oktobra MK noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

Kursa saturs:

 • Termini;
 • Pamatelektroiekārtas, elektroietaises;
 • Darba vides riska novērtēšana, ekspluatējot elektroapgādes objektus;
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu;
 • Elektriskās strāvas iedarbības bīstamības faktori;
 • Elektroierīču klasifikācija;
 • Aizsardzība pret elektrisko strāvas triecienu;
 • Prasības personālam un elektrodrošības grupas ;
 • Darbu izpildes veidi, veicot darbus elektroietaisēs;
 • Pieļaujamie attālumi līdz spriegumaktīvām daļām;
 • Darba aprīkojums un aizsardzības līdzekļi darba veikšanai elektroietaisēs līdz un virs 1000V;
 • Galvenie organizatoriskie pasākumi drošai darba veikšanai elektroietaisē;
 • Elektrodrošības tehniskie pasākumi, veicot darbus elektroietaisēs (pieci pamata pasākumi).

Prasības kursa uzsākšanai:

 • Aelektrodrošības grupa – iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas.  Saņemta apmācība par elektrodrošību. Pirms darbu uzsākšanas saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;
 • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;
 • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;
 • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu. Elektrodrošības grupas apliecība tiek piešķirta pēc pretendenta sekmīga pārbaudes testa izpildes.

Pārbaudes tests ir sagatavots saskaņā Latvijas Republikas Likumdošanu, MK noteikumiem Nr.1041.

Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP)/ zināšanu atsvaidzināšanas kurss

Mērķauditorija:

Personas, kuras nav izgājušas profesionālā elektrotehniķa sagatavošanas kursus un kuru profesionālajos pienākumos ietilpst arī darbības ar elektroiekārtām, kā arī personas, kuru pienākumos ietilpst darbs ar elektroierīcēm slēgtās ražošanas telpās, piemēram, namu apsaimniekotāji un tehniskais personāls.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar pamatprincipiem darbā ar elektroiekārtām, iespējamiem elektrobīstamības faktoriem un nepieciešamajiem elektrodrošības pasākumiem, lai elektrotehnikas speciālista vadībā un uzraudzībā veiktu noteiktus elektroiekārtu apkopes darbus. Šis kurss sagatavo dalībniekus noteiktu darbu izpildei saskaņā ar DGUV 3 noteikumiem (agrāk BGV A3) un DGUV 4 noteikumiem (agrāk GUV-V A3).

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku
 • Elektrodrošības noteikumi, prasības
 • Nosacījumi drošai darbu veikšanai
 • Preventīvie pasākumi aizsardzībai pret netiešu un tiešu strāvas iedarbību
 • Atļauto darbu apjoms personai, kura izgājusi instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (EuP)

Elektrodrošība neelektrotehniskajam personālam (EuP) - ONLINE kurss

Mērķauditorija:

Personas, kuras nav izgājušas profesionālā elektrotehniķa sagatavošanas kursus un kuru profesionālajos pienākumos ietilpst arī darbības ar elektroiekārtām, kā arī personas, kuru pienākumos ietilpst darbs ar elektroierīcēm slēgtās ražošanas telpās, piemēram, namu apsaimniekotāji un tehniskais personāls.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir iepazīstināt kursa dalībniekus ar pamatprincipiem darbā ar elektroiekārtām, iespējamiem elektrobīstamības faktoriem un nepieciešamajiem elektrodrošības pasākumiem, lai elektrotehnikas speciālista vadībā un uzraudzībā veiktu noteiktus elektroiekārtu apkopes darbus. Šis kurss sagatavo dalībniekus noteiktu darbu izpildei saskaņā ar DGUV 3 noteikumiem (agrāk BGV A3) un DGUV 4 noteikumiem (agrāk GUV-V A3).

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati
 • Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēku
 • Elektrodrošības noteikumi, prasības
 • Nosacījumi drošai darbu veikšanai
 • Preventīvie pasākumi aizsardzībai pret netiešu un tiešu strāvas iedarbību
 • Atļauto darbu apjoms personai, kura izgājusi instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (EuP)

Elektromontiera sagatavošanas sākumkurss (EFFT)

Mērķauditorija:

Kvalifikācijas paaugstināšanas kurss ir paredzēts plaša profila montieriem, kuri ir izgājuši darba aizsardzības instruktāžu darbam ar elektroiekārtām (saskaņā ar DGUV noteikumiem Nr.3).

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās teorētiskās zināšanas, lai patstāvīgi bez
elektrospeciālista uzraudzības veikt konkrētus darbus elektroiekārtās.

Kursa saturs:

 • Elektriskās strāvas bīstamība
 • Aizsardzība pret netiešu un tiešu strāvas iedarbību; atbilstošu aizsardzības līdzekļu izvēle un drošas darba metodes
 • Pirmās medicīniskās palīdzības kursa atkārtojums
 • Speciālista un vadītāja atbildība un pienākumi
 • Raksturīgās elektrodrošības prasības uzņēmumos
 • Eksāmens apmācību beigās

Elektromontiera sagatavošanas pamatkurss

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts plaša profila montieriem.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas elektrotehnikas pamatos un vispārējos noteikumos saistībā ar elektrodrošību. Kursa dalībnieki iegūs profesionālo sagatavotību, kas nepieciešama specializācijas “Kvalificēts elektriķis noteiktu darbu veikšanai” iegūšanai atbilstoši DGUV prasībām.

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati, elektriskās strāvas iedarbības bīstamība
 • Darba aizsardzības pasākumi; darba drošības ievērošana darbā ar elektroiekārtām
 • Pirmās medicīniskās palīdzības kursa atkārtojums
 • Speciālista un vadītāja atbildība; raksturīgākās elektrodrošības prasības uzņēmumā
 • Praktiskās nodarbības un eksāmens

Enerģētika un elektrotehnika

Mērķauditorija:

Profesionālās tālākizglītības programma ir paredzēta personām, kuras vēlas apgūt profesiju “Elektromontieris” un iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis:

Programmas mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes kvalifikācijas “Elektromontieris” iegūšanai. Programmas dalībnieki spēs veikt elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, atbilstoši tehniskās un tehnoloģiskās dokumentācijas prasībām augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā.

Kursa saturs:

 • Elektrotehnikas pamati, elektrotehniskie materiāli un elektrotehniskie mērījumi
 • Elektriskie tīkli
 • Elektromontāžas tehnoloģijas
 • Tehnoloģiju izmantošana elektromontiera darbā
 • Tehniskās grafikas pamati
 • Darba aizsardzība un darba likumdošana
 • Datormācības
 • Profesionālā saskarsme
 • Profesionālās kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

Elektromontieru sagatavošana darbam kabeļu līnijās līdz 1 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts profesionāliem elektriķiem, kuri sniedz individuālus pakalpojumus vai strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes veicot zemsprieguma kabeļu montāžu, kā arī pielietojot dažādas tehnoloģijas nozaruzmavu, savienotājuzmavu, pārejas uzmavu, kontaktspraudņu un gala uzmavu montāžas darbos.

Saturs:

 • Vēsture, pamatjēdzieni, kabeļu tehnoloģijās pielietojamie materiāli
 • Biežāk pielietojamie zemsprieguma kabeļi
 • Kabeļu marķējumi
 • Kabeļu izvēle un guldīšana
 • Ēku ievada izbūve
 • Iekštelpu instalācijas kabeļi, ievadsadales
 • Darbi ar plastmasas izolācijas kabeļiem un papīra-eļļas izolācijas kabeļiem; pielietotie instrumenti
 • Zemsprieguma kabeļu savienošanas tehnoloģijas
 • Kabeļu montāžā izmantojamie materiāli
 • Kabeļa gala apdares un uzmavu montāža
 • Savienotājuzmavu, nozaruzmavu, pārejas uzmavu, gala uzmavu un kontaktspraudņu montāža, izmantojot dažādas montāžas tehnoloģijas

Elektromontieru sagatavošana darbam kabeļu līnijās līdz 35 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts profesionāliem elektriķiem, kuri strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes veicot vidējā sprieguma kabeļu montāžu, kā arī pielietojot dažādas tehnoloģijas savienojumu uzmavu un gala uzmavu montāžas darbos.

Saturs:

 • Vēsture, pamatjēdzieni, kabeļu tehnoloģijās pielietojamie materiāli
 • Biežāk pielietojamie vidējā sprieguma kabeļi
 • Kabeļu marķējumi
 • Kabeļu montāžas veidi
 • Darbi ar plastmasas izolācijas kabeļiem un papīra-eļļas izolācijas kabeļiem; pielietotie instrumenti
 • Vidējā sprieguma kabeļu savienošanas tehnoloģijas
 • Kabeļu montāžā izmantojamie materiāli
 • Kabeļa gala apdares un uzmavu montāža
 • Savienojuma uzmavu un gala uzmavu montāža, izmantojot dažādas montāžas tehnoloģijas

Operatīvie pārslēgumi elektroiekārtās ar spriegumu līdz 30 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts elektrospeciālistiem un profesionāliem elektriķiem, kuri strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu veikt pārslēgšanu elektroiekārtās ar spriegumu līdz 30kV. Kursa dalībnieki apgūs ar pārslēgšanu saistītās profesionālās darbības, elektrotīkla ierīču funkcijas un ar darba drošību saistītās normatīvās prasības.

Kursa saturs:

 • Augstsprieguma komutācijas ierīces
 • Sadales iekārtu sistēmas
 • Iekārtu apkalpošanas darbi ekspluatācijas procesā
 • Zemesslēguma un komutācijas aparātu atslēgšanās procesi
 • Darbs augstsprieguma iekārtu tuvumā
 • Rakstisks un praktisks eksāmens

Operatīvie pārslēgumi elektroiekārtās ar spriegumu līdz 110 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts elektrospeciālistiem un profesionāliem elektriķiem, kuri strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt kursa dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu veikt pārslēgšanu elektroiekārtās ar spriegumu līdz 110kV, kā arī izpētīt elektrotīkla ierīču funkcijas un normatīvās prasības saistībā ar darba drošību.

Kursa saturs:

 • Augstsprieguma sadales iekārtas
 • Sadales iekārtu sistēmas
 • Iekārtu apkalpošanas darbi ekspluatācijas procesā
 • Zemesslēguma un komutācijas aparātu atslēgšanās procesi
 • Darbs augstsprieguma iekārtu tuvumā
 • Rakstisks un praktisks eksāmens

Elektroiekārtu mērījumi un pārbaude

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts kvalificētiem elektriķiem, kuri veic elektroiekārtu montāžu un ekspluatāciju saskaņā ar VDE un DGUV noteikumiem, un kuriem ir nepieciešams veikt elektroiekārtu pārbaudi.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes par elektroiekārtu pārbaužu metodēm un mērīšanas kārtību, ko pielieto Vācijā. Šīs teorētiskās un praktiskās zināšanas dot iespēju daudz kvalitatīvāk veikt mērījumus stacionārās elektroierīcēs un elektroiekārtās, līdz ar to garantējot drošu elektroiekārtu ekspluatāciju.

Kursa saturs:

 • Mērījumus veicošā personāla nepieciešamā kvalifikācija
 • Mērījumi, kurus veic atbilstošais speciālists
 • Elektrodrošības noteikumi atbilstoši DGUV noteikumiem
 • Mērījuma protokolu noformēšana
 • Darbs ar programmatūrām
 • Mērinstrumenti saskaņā ar VDE un DGUV noteikumiem
 • Praktiskie mērījumi elektriskajās iekārtās un ierīcēs; atbilstošais aprīkojums
 • Bojājuma vietas noteikšana
 • Īpašie mērījumi (Izolācijas pretestības noteikšana, Cilpas “fāze-nulle” un zemējuma pretestības mērīšana)

Darbs spriegumaktīvā vidē līdz 1 kV

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts profesionāliem elektriķiem, kuri sniedz individuālus pakalpojumus vai strādā elektroenerģijas ražošanas, pārvades, sadales un elektroapgādes uzņēmumos.

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir sniegt visas nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nodrošina drošu un profesionālu darbu veikšanu elektroietaisēs spriegumaktīvā vidē.

Kursa saturs:

 • Darba aizsardzības pamati
 • Tiesiskā atbildība, neievērojot likumus un noteikumus
 • Elektriskās strāvas iedarbības bīstamība
 • Drošības tehnikas noteikumu (UVV) prasības darbu veikšanai elektroiekārtās spriegumaktīvā vidē
 • Tehniskās un organizatoriskās prasības darba vietā, veicot darbus elektroiekārtās spriegumaktīvā vidē
 • Darba instrukcijas un atļauja darbu veikšanai elektroiekārtās spriegumaktīvā vidē
 • Darba drošības pasākumi, elektroaizsardzības līdzekļu izmantošana, uzturēšana kārtībā un pārbaude
 • Darbu izpildes tehnoloģijas, strādājot elektroiekārtās spriegumaktīvā vidē
 • Rīcība un drošības pasākumi īpašos apkārtējās vides apstākļos
 • Pirmās palīdzības sniegšanas kursi (ieskaitot mākslīgo sirds masāžu)
 • Rakstisks eksāmens
 • Praktiskās apmācības
 • Praktiskais noslēguma eksāmens

Apgaismojuma plānošana

Mērķauditorija:

Kurss ir paredzēts būvniecības un nekustamo īpašumu attīstības sektorā strādājošiem darbiniekiem un saistīto disciplīnu profesionāļiem (arhitekti, inženieri, vizuālas vides plānotāji, interjera un ainavu dizaineri, nekustamā īpašuma attīstītāji un apsaimniekotāji).

Kursa mērķis:

Kursa mērķis ir nodrošināt nepieciešamās zināšanas, lai dalībnieki kļūtu spējīgi veikt apgaismojuma plānošanu, ņemot vērā vizuālo komfortu un energoefektivitāti, izmantojot gan dienasgaismas apgaismojumu, gan mākslīgo apgaismojumu. Prasmes koordinēt apgaismojuma plānošanas (dizaina) projektus projektu attīstības procesā.

Kursa saturs:

1. Sadaļa “Dienasgaisma”

 • Saules ceļa diagrammas
 • Dienasgaismas faktors
 • Aizēnojuma un saules gaismas kontroles ierīču projektēšana
 • Praktiskais darbs

2. Sadaļa “Mākslīgais apgaismojums”

 • Termini un vienības
 • Mākslīga apgaismojuma kvalitātes kritēriji
 • Plānošanas/projektēšanas principi
 • Mākslīgas gaismas avoti
 • Gaismas ķermeņu izvēle
 • Apgaismojuma plānošanas instrumenti
 • Praktiskais darbs

Mācīties pie praktiķiem un paši kļūstiet praktiķi!

Pievienojieties mums, aizpildot pieteikuma veidlapu vai sazinoties ar mums pa tiešo.